විශේෂාංග නිෂ්පාදන

බුද්ධිමත් මෝටර් රථ කැමරා, ඩිජිටල් LCD මොනිටර්, HD Rear View පද්ධති, රැහැන් රහිත සම්ප්රේෂණය කිරීම පද්ධති, DVR පද්ධති

නව පැමිණීම්

Wifi කැමරා පද්ධතිය

partener

ෙෂම්ෙහන් භූලක්ෂණාත්මක TECH ස්ථර එකක් පද්ධතිය සැපයුම්කරු නිර්මාණය, බර වාහන සඳහා සම්පූර්ණ සහ ගැලපෙන ආකාරයට සකස් විසඳුම් හා නිෂ්පාදනය, ඉඩම් ප්රවාහන, රථ වාහන කළමනාකරණය හා සමුද්ර වෙළඳ වේ. කර්මාන්ත ශාලාව ෙෂම්ෙහන්, චීනය පිහිටා, 2009 දී ආරම්භ කරන ලදී. භූලක්ෂණාත්මක දැන් ඇනලොග් යුතු High Definition (AHD) තාක්ෂණය, AHD 1080p සහ 720p ජංගම DVR, AHD ඇතුළු වැඩි දියුණු කරනු ......

වැඩිදුර කියවන්න